Main Page Sitemap

Game aoe 3 mien phi


game aoe 3 mien phi

Không có công trình mi nhng có nhiu công ngh mi và nâng cp quân i lên cp quân hàm.
Càng phát trin Th ô, sc mnh thuc a càng c tng cng.Thi k này, ngi chi có mt s b binh, k binh cn chin và pháo binh n gin.Th bài (Card) và B bài (Deck).Th ô s nh gi nhiu tài nguyên và lính getdataback portable vn zoom hn cng nh mt s nâng cp c bit.Mi nn vn minh u mang trong mình mt phong cách và li chi riêng.Yêu cu h thng, windows H iu hành: Windows XP hay mi hn CPU:.4 GHz Intel hay AMD RAM: 256 MB RAM a cng: 2 GB Card màn hình: 64 MB Mac O iu hành: Mac OS X.3.9 hay mi hn CPU:.4GHz.Nc này, g quan trng hn thc.Ngi chi bt u bng vic khám phá bn, tìm Kho Báu.
Nhà th (Cathedral gi các nâng cp v công trình.Im kinh nghim dùng yêu cu tr cp t Th ô, bng cách bm gi nhng th bài tr cp ó t Th ô lên thuc.Ngi chi phi xây stronghold 3 cd keygen dng thuc a ca mình tr thành mt quc, nâng cp qua các thi k, công ngh, quân i và phá hy thuc a i phng.Tip n thi k pháo ài ngi chi tng cng xây dng và nâng cp binh lính và k binh (Cavalry pháo c bn (Culverin, Falconet và Organ Gun n in công nghip (Plantation), Lò rèn (Arsenal) và, pháo ài (Fort ).Và phi khai thác tài nguyên có th xây dng c các công trình khác.Các thi k bao gm: Thi k khai phá (i 1) : Ngi chi ch có th khai thác tài nguyên và khám phá.Ngi chi có th to tt c b binh và k binh, nhng khu pháo c bn, xây công trình nâng cp nh n in, Lò Rèn và Pháo.Ngi chi có th chn nhiu th bài mi và xây dng b bài theo chin thut ca mình.
Sitemap